क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 नारायण कुमार श्रेष्ठ कार्यालय प्रमुख ( अधिकृतस्तर एघारौ) कृषि बाली संरक्षण 9845111434 nksth2015@gmail.com
2 कमल राज शर्मा कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत आठौ) - - -
3 बिन्दु पौडेल कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत आठौ) कृषि कृषि प्रसार 9851106152 abpstc.p3@gmail.com
4 संजिता देबी सुनुवार प्राबिधिक सहायक कृषि प्रसार ( सहायक ५/अधिकृत ६ कृषि कृषि प्रसार - -
5 कमला आचार्य प्राबिधिक सहायक कृषि प्रसार ( सहायक ५/अधिकृत ६ कृषि कृषि प्रसार - -
6 जमुना आचार्य प्राबिधिक सहायक एग्री इको (सहायक ५/अधिकृत छैठौं) - - -
7 एनिम घले ह.स.चा. प्रशासन प्रशासन - -
8 हेमकला संजेल प्रशासन प्रशासन - -
9 यादव त्रिपाठी प्रशासन प्रशासन - -
10 बिष्णु जि.सि. सापकोटा कार्यालय सहयोगी प्रशासन प्रशासन - -